Statutul reactualizat la data de 20 martie 2023

Asociația Freeland Slobozia
20 martie 2023

Capitolul I: Denumirea, natura juridică, sediul și durata asociației

Art. 1 — art. 8

Articolul 1
Membrii Asociației Freeland Slobozia, în baza dreptului la liberă asociere consacrat de art. 40 alin. 1 din Constituția României și în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a hotărârii adunării generale a asociaților nr. 4 din data de 15.03.2023, am procedat la întocmirea prezentului Statut reactualizat, cu toate modificările și completările la zi, implicând modificarea și completarea celui având dată certă nr. 11/24.07.2015:

 1. Agapie Maria, CNP 2790104100036, identificat cu CI seria SZ, nr. 441035, domiciliat în Slobozia, str. Rovine, nr. 10, bl 18A, sc A, ap 8;
 2. Brîndușă Alexandru-Ionuț, CNP 1930614211203, identificat cu CI seria SZ, nr. 510487, domiciliat în Slobozia, str Crișan, nr. 67A;
 3. Constantinescu Nicolaie, CNP 1770110400150, identificat cu CI seria RX, nr. 432518, domiciliat în București, str. Măriuca, nr. 12, bl 110, sc 1, ap 53, sector 4;
 4. Fera Vlad Liviu, CNP 1880126212920, identificat cu CI seria SZ, nr. 529117, domiciliat în Borănești, str. 1 Decembrie 1918, nr. 138, com. Borănești;
 5. Floreanu Florin, CNP 1690131212963, identificat cu CI seria SZ, nr. 353805, domiciliat în Slobozia, str. Gării, nr. 2, bl U20, sc B, ap 60;
 6. Măiță Gabriela-Veronica, CNP 2660306212957, identificat cu CI seria SZ, nr. 557437, domiciliat în Slobozia, str. Ctin Dobrogeanu-Gherea, nr. 7, bl B15, sc B, parter, ap 23;
 7. Micu Cosmin-Adrian, CNP 1871224211199, identificat cu CI seria SZ, nr. 353672, domiciliat în Slobozia, str. Ștefan cel Mare, nr. 3, bl N2, sc A, et 4, ap 17;
 8. Mihai Claudiu-Ion, CNP 1810616152472, identificat cu CI seria SZ, nr. 335134, domiciliat în Slobozia, str. Vlad Țepeș, nr. 30;
 9. Popa Aida-Gina, CNP 2780501212953, identificat cu CI seria SZ, nr. 612308, domiciliat în Slobozia, str. Mihai Eminescu, nr. 10, bl MB11, sc B, et 2, ap 11;
 10. Popescu Mario-Cezar, CNP 1760108212992, identificat cu CI seria SZ, nr. 577162, domiciliat în Slobozia, str. Rovine, nr. 10, bl 18A, sc A, ap 2 și
 11. Stanciu Cătălin, CNP 1820302132815, identificat cu CI seria SZ, nr. 605276, domiciliat în Slobozia, str. Răzoare, nr. 8, bl 14, sc B, et 4, ap 31.
Articolul 2
Denumirea asociației este Asociația Freeland Slobozia, conform dovezii de disponibilitate numărul 204581 eliberată de Ministerul Justiției la data de 8 martie 2023. În prezentul Statut Asociația Freeland Slobozia va fi denumită în continuare ASOCIAȚIE. Denumire va fi respectată în toate documentele, anunțurile și relațiile cu alte instituții.
Articolul 3
ASOCIAȚIA este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, non-guvernamentală și apolitică, constituită în temeiul dreptului de asociere prevăzut de Constituția României, Ordonanța Guvernului 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, și funcționează pe baza prezentului Statut reactualizat pe care și-l adoptă în mod liber. ASOCIAȚIA este pe deplin autonomă din punctele de vedere structural, funcțional și economic, independentă de orice alte instituții, nesubordonată partidelor politice, neetnică și neconfesională. ASOCIAȚIA a dobândit personalitate juridică în temeiul OG 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, în urma înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor, aflat la grefa Judecătoriei Slobozia, la poziția 11/2015.

Articolul 4
ASOCIAȚIA își are sediul în municipiul Slobozia, strada Rovine, nr. 10, bloc 18A, apartament 2, județul Ialomița, România și își desfășoară activitatea la nivel local, naționale și internațional. Sediul ASOCIAȚIEI poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.

Articolul 5
ASOCIAȚIA poate înființa filiale și în alte localități, din țară sau străinătate; poate stabili legături de colaborare cu organizații similare sau poate intra în uniuni sau federații, cu alte instituții și persoane juridice sau fizice din țară și străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

Articolul 6
ASOCIAȚIA nu va sprijini organizații sau personalități politice ori religioase.

Articolul 7
ASOCIAȚIA se constituie pe o perioadă de timp nelimitată.

Articolul 8
ALa data constituirii, patrimoniul ASOCIAȚIEI este de 1.100 lei, destinat de fondatori, prin actul de constituire, înființării și realizării scopurilor ASOCIAȚIEI.

Capitolul al II-lea: Scopul, obiectivele și activitatea asociației

art. 9 — art. 10

Articolul 9
Scopul ASOCIAȚIEI constă în:

 1. Promovarea identității culturale și sociale locale, ca element esențial al dezvoltării sociale.
 2. Promovarea artei ca mijloc de exprimare.
 3. Îmbunătățirea accesului la informație, educație și dezvoltare artistică.
 4. Promovarea dezvoltării personale, a creativității, excelenței și comportamentului etic în toate aspectele legate de activitățile pe care le va întreprinde.
 5. Creșterea prin orice mijloace legale a nivelului de conștientizare al cetățenilor privind importanța actului cultural, inclusiv privind necesitatea salvării operelor culturale aflate în pericol.
 6. Susținerea și promovarea intereselor asociaților și a membrilor ASOCIAȚIEI în relațiile cu societatea civilă, cu instituțiile publice și cu alte persoane juridice.

Articolul 10
ASOCIAȚIA își propune următoarele obiective principale:

 1. Realizarea de acțiuni în vederea promovării artei în general și a culturii românești în particular, atât în țară, cât și în străinătate;
 2. Educarea membrilor săi și a cetățenilor în general în spirit civic, etic și artistic;
 3. Organizarea sau coordonarea de manifestări specifice ASOCIAȚIEI (festivaluri, concursuri, ateliere, conferințe, expoziții și alte acțiuni de interes tehnic, artistic, social, istoric, cultural sau filantropic);
 4. Participarea la acțiuni din țară sau străinătate în vederea îndeplinirii scopurilor ASOCIAȚIEI.
 5. Derularea unor activități de contactare, negociere și contractare a unor produse și servicii la tarife preferențiale pentru membrii ASOCIAȚIEI.
 6. Editarea și difuzarea unor programe, broșuri, afișe, reviste, cărți, materiale promoționale, indiferent de suport, realizate în cadrul ASOCIAȚIEI, menite să popularizeze cultura în general, precum și imaginea ori activitatea ASOCIAȚIEI;
 7. Dezvoltarea relațiilor cu galerii de artă din țară sau străinătate, în vederea realizării de expoziții sau evenimente culturale;
 8. Identificarea de surse de finanțare și implicarea directă în îmbunătățirea, modernizarea și întreținerea bazei materiale a ASOCIAȚIEI, inclusiv prin crearea unei biblioteci a ASOCIAȚIEI;
 9. Prestarea de activități economice sau servicii în vederea asigurării fondurilor necesare realizării scopurilor ASOCIAȚIEI;
 10. Acordarea de premii, burse sau alte ajutoare materiale membrilor ASOCIAȚIEI sau cetățenilor cu activitate în domeniul cultural;
 11. Promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice poporului român, dezvoltarea multiculturalismului și a dialogului social;
 12. Participarea sau implementarea oricăror altor proiecte, finanțate fie din surse proprii fie din surse externe, care se vor dovedi oportune;
 13. Stimularea cooperării intercomunale pentru realizarea unor proiecte de interes comun cu administrațiile locale sau centrale;
 14. Promovarea programelor de pregătire și învățare continuă pentru creșterea capacității manageriale în rândul membrilor ASOCIAȚIEI;
 15. Gestionarea fondurilor provenite din cotizații sau alte surse;
 16. Recunoașterea statutului de utilitate publică a ASOCIAȚIEI, conform prevederilor ordonanței guvernului 26/2000, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Creșterea participării și accesului la cultură, dezvoltarea publicului, prin parteneriate și programe speciale în școli și grădinițe, programe de educație culturală la nivel școlar și extrașcolar (prin programe de încurajare a lecturii, a practicilor artistice și a consumului cultural în cadre alternative, dar nu numai), activități culturale (ateliere de creație, artă fotografică, pictură, lectură și altele) în spațiul public, în special în cartiere, parcuri, piețe, sisteme de afișaj pentru prezentarea afișelor evenimentelor culturale în locuri cheie sau cu vizibilitate mare;
 18. Creșterea sustenabilității sectorului cultural prin identificarea de surse de finanțare a proiectelor culturale, atragerea investitorilor prin parteneriate pentru atingerea scopului ASOCIAȚIEI;
 19. Dezvoltarea culturii utilizării spațiului public, prin încurajarea folosirii spațiului public pentru proiecte culturale, în special în cartiere, parcuri, piețe; crearea unui fond de dotări pentru evenimente publice cum ar fi pavilioane, scenă mobilă, echipament tehnic specific dar nu numai;
 20. Îmbunătățirea comunicării culturale, prin dezvoltarea unei platforme online/calendar cultural (portal cultural, sistem online de postat evenimente culturale, newsletter pentru utilizatori, sistem de sondare a gustului publicului pentru evenimente), încurajarea metodelor alternative de popularizare a evenimentelor (mediul virtual), creșterea calității sistemului de afișaj public/comunicare mai eficientă cu publicul;
 21. Alte obiective propuse și votate de Adunarea Generală.

Capitolul al III-lea: Membrii asociației

art. 11 — art. 25

Articolul 11
ASOCIAȚIA este o organizație formată din persoane fizice sau juridice ce aderă la principiile și obiectivele ASOCIAȚIEI, așa cum sunt ele menționate în prezentul Statut reactualizat.
Articolul 12
ASOCIAȚIA poate avea următoarele categorii de membrii (din țară sau din străinătate):

 1. asociații — membrii fondatori,
 2. membrii nefondatori sau membrii asociați,
 3. membrii de onoare, fără drept de vot,
 4. colaboratori voluntari și
 5. personal angajat potrivit legislației muncii.

Articolul 13
Membrii fondatori ai ASOCIAȚIEI sunt persoanele fizice care au semnat actul de constituire al ASOCIAȚIEI și care, cunoscând Statutul acesteia, sunt de acord cu prevederile lui și participă cu fonduri sau alte contribuții la constituirea patrimoniului și la realizarea scopurilor ASOCIAȚIEI.

Articolul 14
Pot deveni membri (nefondatori sau asociați) ai ASOCIAȚIEI persoanele fizice sau juridice care nu au semnat actul de constituire al ASOCIAȚIEI, dar își exprimă acordul cu prevederile prezentului Statut al ASOCIAȚIEI, pe care se obligă să-l respecte întocmai și care participă la acțiunile organizate de ASOCIAȚIE în scopul realizării obiectivelor propuse.

Articolul 15
Pot fi membrii de onoare ai ASOCIAȚIEI persoane fizice recunoscute ca personalități ale vieții sociale, economice, culturale și științifice sau de altă natură, care prin activitatea lor sprijină activitatea ASOCIAȚIEI sau ideile în baza cărora acționează aceasta.

Articolul 16
Membrii de onoare nu au obligația de a contribui la patrimoniul ASOCIAȚIEI, nu au drept de vot și nu au drept de a fi aleși în organele de conducere, administrative și de control ale ASOCIAȚIEI. Membrii de onoare pot participa la întrunirile Adunării Generale, putând fi consultați cu privire la ordinea de zi.
Articolul 17
Titlul de membru de onoare al ASOCIAȚIEI poate fi acordat și altor membrii, dacă au merite deosebite în înfăptuirea obiectivelor asociației, fără a le fi afectate astfel drepturile câștigate potrivit prezentului Statut.
Articolul 18
Membrii de onoare sunt aleși/aprobați prin votul majorității simple în Consiliul Director, dintre personalitățile care s-au distins prin diferite realizări sau care au o contribuție importantă la desfășurarea activităților ASOCIAȚIEI.
Articolul 19
Poate deveni membru al ASOCIAȚIEI orice persoană care depune o adeziune scrisă în acest sens. Calitatea de membru se dobândește prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director.

Articolul 20
Evidența membrilor va fi ținută în Registrul de evidență al membrilor aflat la sediul asociației care cuprinde datele de identificare și schimbările intervenite în cadrul ASOCIAȚIEI.

Articolul 21
Pierderea calității de membru poate avea loc în următoarele cazuri:

 1. retragere comunicată Consiliului Director prin notificare scrisă, încetarea calității de membru al ASOCIAȚIEI urmând a fi constatată în termen de 30 de zile de la data înregistrării notificării;
 2. excludere, la propunerea Consiliului Director, prin hotărâre a Adunarii Generale, adoptată în urma votului exprimat de majoritate simplă;
 3. deces, în cazul persoanelor fizice, sau radiere din evidențele ONRC, în cazul persoanelor juridice;
 4. dizolvarea sau lichidarea ASOCIAȚIEI.

Articolul 22
Excluderea poate interveni în următoarele cazuri:

 1. Producerea de daune sau prejudicii ASOCIAȚIEI, morale sau materiale.
 2. Desfășurarea de activități ce contravin scopurilor și obiectivelor ASOCIAȚIEI, specificate în prezentul Statut.
 3. Nerespectarea hotărârilor luate de către organele de conducere ale ASOCIAȚIEI, nerespectarea prevederilor Statutului sau a Regulamentului de funcționare al Asociației.
 4. Neplata în termen a cotizației anuale.
 5. Absentarea nemotivată la două ședințe consecutive ale Adunării Generale.
 6. Angajarea în activități ce contravin legilor țării și ordinii drept.
 7. Condamnarea definitivă pentru fapte penale.
 8. În toate cazurile de existență sau apariție a stării de incompatibilitate de interese sau în cazul în care legea interzice persoanelor fizice sau juridice să activeze ca membru în asociații cu scop interesat.

Excluderea se propune de către Consiliului Director și se aprobă prin hotărâre a Adunării Generale, cu votul majorității simple a membrilor acestuia.

Articolul 23
Pierderea calității de membru al ASOCIAȚIEI nu dă dreptul la pretenții asupra contribuției aduse la patrimoniul ASOCIAȚIEI.
Articolul 24
Calitatea de membru de onoare va putea fi retrasă doar de către Consiliul Director, cu votul majorității simple a membrilor acestuia. Decizia de retragere a calității de membru de onoare va trebui motivată, urmând a fi comunicată persoanei în cauză în termen de zece zile de la ședința Consiliului Director.
Articolul 25
Decizia adoptată de către Consiliul Director va fi definitivă și irevocabilă pentru Adunarea Generală.

Capitolul al IV-lea: Drepturile și obligațiile membrilor asociației

art. 26 — art. 28

Articolul 26
Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele drepturi:

 1. să inițieze, să propună și să participe la acțiuni în sprijinul realizării obiectivelor propuse în prezentul statut;
 2. să reprezinte ASOCIAȚIA, în condițiile stabilite de Consiliul Director;
 3. să facă propuneri pentru completarea sau modificarea statutului ASOCIAȚIEI;
 4. să beneficieze de informațiile și de activitățile ASOCIAȚIEI;
 5. să participe la acțiunile ASOCIAȚIEI și să beneficieze de toate mijloacele și facilitățile oferite de aceasta;
 6. să fie informați asupra activității ASOCIAȚIEI;
 7. să utilizeze baza materială a ASOCIAȚIEI pentru atingerea scopurilor prevăzute în Statut;
 8. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale ASOCIAȚIEI, cu excepțiile prevăzute de statut;
 9. toți membrii asociației au drept egal de vot, cu excepția membrilor onorifici care nu au drept de vot;
 10. să se adreseze cu cereri, propuneri și reclamații conducerii ASOCIAȚIEI;
 11. să-și exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemă referitoare la ASOCIAȚIE;
 12. să renunțe oricând la calitatea de membru al ASOCIAȚIEI, prin decizie unilaterală.
Articolul 27
Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele obligații:

 1. să cunoască și să respecte prevederile prezentului Statut, ale Regulamentul de funcționare al ASOCIAȚIEI și hotărârile Consiliului Director;
 2. să respecte hotărârile luate de către organele de conducere ale ASOCIAȚIEI;
 3. să acționeze pentru îndeplinirea scopurilor și obiectivelor ASOCIAȚIEI și crearea unei imagini pozitive despre activitatea și scopurile ASOCIAȚIEI;
 4. să nu desfășoare activități care prin natura lor ar cauza daune sau ar leza scopurile și îndeplinirea obiectivelor ASOCIAȚIEI;
 5. să contribuie la realizarea acțiunilor stabilite de conducerea ASOCIAȚIEI;
 6. să respecte normele eticii și principiile deontologice profesionale;
 7. să respecte recomandările și standardele ASOCIAȚIEI;
 8. să nu desfășoare activități politice sau de natură religioasă în cadrul sau cu ocazia manifestărilor organizate de ASOCIAȚIEI;
 9. să promoveze și să apere interesele ASOCIAȚIEI și ale membrilor săi;
 10. să păstreze secretul asupra activităților din cadrul ASOCIAȚIEI, atunci când o asemenea măsură este adoptată de către Adunarea Generală;
 11. să participe, direct sau prin reprezentare, la toate întâlnirile la care sunt convocați;
 12. să aplice deciziile luate și să se solidarizeze activ cu acțiunile stabilite statutar în cadrul ASOCIAȚIEI;
 13. să nu angajeze ASOCIAȚIA în nici o activitate fără a avea mandat din partea organelor de conducere;
 14. să plătească cotizațiile stabilite de Consiliul Director, cu excepția membrilor de onoare, și să respecte obligațiile materiale sau financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au asumat.
Articolul 28
Pentru încălcarea prevederilor prezentului Statut, ale Regulamentului de funcționare al ASOCIAȚIEI sau hotărârilor Consiliului Director ori ale Adunării Generale, sau pentru acțiuni ce lezeaza drepturile și interesele ASOCIAȚIEI, se va putea aplica, după caz următoarele sancțiuni:

 1. mustrare;
 2. avertisment;
 3. suspendarea calității de membru de la 1 lună până la 12 luni;
 4. excludere din ASOCIAȚIE;
 5. promovarea, după caz, a acțiunii civile sau plângerii penale la organele competente.

Stabilirea și aplicarea sancțiunilor se vor face de către Adunarea Generala a ASOCIAȚIEI, la propunerea Consiliului Director.

Capitolul al V-lea: Organizarea, conducerea și controlul asociației

art. 29 — art. 57

Articolul 29
ASOCIAȚIA are următoarele organe de conducere, administrare și control:

 1. Adunarea Generală, organul de conducere ASOCIAȚIEI, este alcătuită din totalitatea membrilor care au aderat la ASOCIAȚIEI;
 2. Consiliul Director care este organul executiv al ASOCIAȚIEI, fiind format din trei membri, are următoarea structură:
  • un președinte, care este și președintele ASOCIAȚIEI,
  • un vicepreședinte și
  • un secretar.
 3. Fiecare dintre asociați care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.

Articolul 30
Prin decizia Adunării Generale se pot institui și alte organe specifice, cu atribuții decise de Adunarea Generală.

Articolul 31
Alegerea Președintelui și a Consiliului Director se face pe o perioadă de patru ani de către membrii cu drept de vot ai ASOCIAȚIEI care fac parte din Adunarea Generală, dacă au întrunit jumătate plus unu din voturile membrilor prezenți la ședință.
Articolul 32
Dreptul de vot îl au membrii fondatori și nefondatori (asociați), înscriși în ASOCIAȚIEI.
Articolul 33
Vot valid se consideră votul direct exprimat, votul prin împuternicire certificată de un notar public, iar hotărârile se iau cu un cvorum de jumătate plus unu din totalul voturilor exprimate.
Articolul 34
Președintele și Consiliul Director după caz, pot fi înlocuiți și în timpul mandatului, respectând aceeași procedură ca la numire.
Articolul 35
Președintele poate fi înlocuit în timpul mandatului în situații deosebite, cu vicepreședintele în funcție, prin hotărârea Consiliului Director. În această situație, președintele nou ales va avea funcția de Președinte interimar, iar mandatul acestuia va expira la alegerea statutară a unui nou președinte prin procedura de numire.
Articolul 36
Adunarea Generală este organul de conducere și este alcătuită din totalitatea membrilor ASOCIAȚIEI. Adunarea Generală este legal constituită în prezența a jumătate plus unu din totalul membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenți.
Articolul 37
Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată pe an în ședință ordinară și, atunci când este nevoie, în ședințe extraordinare, care se pot convoca la inițiativa Președintelui, care va stabili data exactă, locația și ordinea de zi a ședinței.
Articolul 38
Adunarea Generală ordinară se convoacă de către Președinte cu cel puțin o săptămână înainte întrunirii, telefonic, verbal, prin email, prin mesagerie electronică, prin afișare sau prin publicare pe site-ul asociației.
Articolul 39
În cazul în care la prima convocare Adunarea Generală nu este statutară, a doua convocare va fi organizată în decurs de șapte zile, cu respectarea prevederilor prezentului statut și toate hotărârile vor fi adoptate cu jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora.

Articolul 40
Organizarea Adunării Generale ordinare sau extra-ordinare se află în sarcina Consiliului Director. Odată cu convocarea Adunării Generale se stabilește și ordinea de zi. Ordinea de zi poate fi completată la propunerea membrilor ASOCIAȚIEI, aceste propuneri putând fi comunicate Consiliului Director cu 24 de ore înainte de ședință. Ordinea de zi poate fi completată cu noi puncte și în cursul ședinței Adunării Generale, dar numai cu aprobarea prin vot deschis a Adunării Generale.

Articolul 41
Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor prezenți, fiecare membru având dreptul la un singur vot. În caz de paritate, votul președintelui ASOCIAȚIEI este hotărâtor. Toate hotărârile se iau prin vot deschis. Cu ocazia Adunării Generale se întocmește un proces-verbal care cuprinde modul de desfășurare, dezbaterile și hotărârile adoptate. Dacă ședința Adunării Generale este înregistrată audio-video, procesul-verbal este opțional.
Articolul 42
Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soțul sau, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot. Asociatul care încalcă această dispoziție este răspunzător de daunele cauzate ASOCIAȚIEI dacă fără votul sau nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.
Articolul 43
Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii și ale statutului, sunt obligatorii chiar și pentru membrii ce nu au luat parte la Adunarea Generală, au votat împotrivă sau s-au abținut.
Articolul 44
Hotărârile Adunării Generale, contrare legii sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

Articolul 45
Atribuțiile Adunării Generale sunt următoarele:

 1. stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale ASOCIAȚIEI;
 2. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
 3. alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;
 4. înființarea de filiale;
 5. modificarea ori completarea Statutului ASOCIAȚIEI;
 6. dizolvarea și lichidarea ASOCIAȚIEI, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
 7. orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut;
 8. aprobarea asocierea la alte organisme și federații;
 9. aprobarea raportul anual privind activitatea desfășurată;
 10. revocarea din funcție Președintele;
 11. aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul de ordine interioară, precum și modificările și completările acestora;
 12. adoptarea de rezoluții și luarea de hotărâri;
 13. stabilirea structurii și a numărului de membri ai Consiliului Director;
 14. alegereA și revocarea membrilor Consiliului Director;
 15. aprobarea înființ[rii și administrarea în condițiile legii a organismelor din subordine, în domeniile conforme prezentului statut;
 16. aprobarea înființ[rii și administrarea de societăți comerciale, în condițiile legii;
 17. aprobarea sumele alocate pentru fiecare departament sau organism din subordine pentru realizarea scopurilor ASOCIAȚIEI;
 18. sancționarea abaterile constatate.

Adunarea Generală își poate delega o parte dintre atribuții către Consiliul Director.

Articolul 46
Atribuțiile și competențele președintelui Asociației sunt următoarele:

 1. convoacă și conduce lucrările Consiliului Director și ale Adunării Generale;
 2. reprezintă ASOCIAȚIA în relațiile cu autoritățile, instituțiile, presa, organizațiile guvernamentale sau neguvernamentale din țară sau din străinătate;
 3. prezintă anual raportul de activitate al ASOCIAȚIEI;
 4. exercită întreaga sa autoritate și competență pentru înfăptuirea scopurilor ASOCIAȚIEI și a prevederilor prezentului Statut;
 5. angajează patrimoniul ASOCIAȚIEI, gestionează și administrează resursele acesteia, semnează contracte în numele acesteia și ia măsurile curente necesare, în concordanță cu hotărârile Adunării Generale și Consiliului Director și cu prevederile prezentului Statut;
 6. participă la ședințele Adunării Generale și Consiliului Director, pregătește și prezintă periodic rapoarte despre activitatea proprie și alte materiale, conform atribuțiilor sale;
 7. angajează, asigură instruirea, promovează, recompensează, sancționează personalul salariat al ASOCIAȚIEI, inclusiv în cadrul filialelor, respectând Regulamentul de funcționare a ASOCIAȚIEI;
 8. alte competențe și atribuții vor fi trecute în Regulamentul de funcționare a ASOCIAȚIEI, regulament ce va fi aprobat de către Adunarea Generală.
Articolul 47
Consiliul Director este organul executiv al Asociației și este compus dintr-un număr de trei membri aleși pe o perioadă de patru ani din cadrul membrilor cu drept de vot din Adunarea Generală, care au întrunit jumătate plus unu dintre voturile membrilor prezenți la ședință.
Articolul 48
Președintele Asociației este membru de drept al Consiliului Director, fiind și președintele Consiliului Director și al Adunării Generale. Vicepreședinte Consiliului Director va asigura îndeplinirea atribuțiilor specifice președintelui în cazul în care președintele se află în imposibilitate de a-și exercita funcția.
Articolul 49
Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
Articolul 50
Consiliu Director se compune din:

 1. președinte,
 2. vicepreședinte și
 3. secretar.
Articolul 51
Calitatea de membru al Consiliului Director se pierde automat în cazul în care membrul este exclus din ASOCIAȚIE.
Articolul 52
Consiliul Director se întrunește cel puțin o dată pe semestru sau ori de câte ori nevoile ASOCIAȚIEI o impun. Convocarea ședințelor Consiliului Director se face, de regulă, de către președinte. Ședințele Consiliului Director se desfășoară, de regulă, la sediul ASOCIAȚIEI. Convocarea se poate face telefonic, verbal, prin email, prin mesagerie electronică, prin afișare sau prin publicare pe site-ul ASOCIAȚIEI cu cel puțin trei zile înainte de data propusă.
Articolul 53
Consiliul Director al Asociației este statutar întrunit în prezența a două treimi dintre membrii săi. Hotărârile luate de Consiliul Director se iau prin vot direct și sunt valabile în cazul în care întrunesc două treimi din numărul voturilor exprimate. În caz de egalitate, votul președintelui se consideră determinant. Deliberările și hotărârile se consemnează, în mod obligatoriu, în procesele verbale ale ședințelor, cu excepția cazului în care ședința este înregistrată integral audio-video.
Articolul 54
Pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute în prezentul statut, Consiliul Director poate angaja temporar sau pe termen nedeterminat și persoane care nu au calitatea de membru în ASOCIAȚIEI.
Articolul 55
Atribuțiile Consiliului Director al Asociației sunt următoarele:

 1. prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor ASOCIAȚIEI;
 2. încheie acte juridice în numele și pe seama ASOCIAȚIEI;
 3. aproba organigrama și politica de personal ale ASOCIAȚIEI;
 4. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală;
 5. decide schimbarea sediului ASOCIAȚIEI;
 6. propune principalele direcții de acțiune, strategii și măsuri de realizare a scopurilor ASOCIAȚIEI;
 7. propune înființarea de filiale și alte organisme, urmărind realizarea scopurilor ASOCIAȚIEI;
 8. aprobă cererile de aderare a noilor membrii și constată încetarea calității membrilor ASOCIAȚIEI;
 9. aprobă programul de lucru al ASOCIAȚIEI;
 10. aprobă programul de deplasări pentru delegații ASOCIAȚIEI care participă la diverse acțiuni în țară sau în străinătate;
 11. avizează raportul anual privind activitatea desfășurată;
 12. propune bugetul de venituri și cheltuieli, execuția bugetară precum și bilanțul contabil;
 13. aprobă premii, burse, ajutoare, în limita fondurilor stabilite de Adunarea Generală;
 14. întocmește Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul de ordine interioară;
 15. stabilește și supune aprobării Adunării Generale cuantumul cotizației și modul de plată;
 16. propune Adunării Generale sancționarea membrilor ASOCIAȚIEI, atunci când este cazul;
 17. propune spre aprobare Adunării Generale programul de investiții și cuantumul sumelor ce vor fi alocate organismelor din subordinea ASOCIAȚIEI.
Articolul 56
Consiliul Director poate stabili indemnizații, precum și contravaloarea unor cheltuieli ocazionate de exercițiul funcției respective, pentru președintele ASOCIAȚIEI, pentru vicepreședinte și secretar, cu acordul Adunării Generale și în funcție de resursele financiare și reglementările în vigoare.
Articolul 57
Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociație, pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama ASOCIAȚIEI ori a îndeplini orice alte atribuții prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Capitolul al VI-lea: Patrimoniul și activitatea financiară a asociației

art. 58 — art. 64

Articolul 58
Patrimoniul inițial al ASOCIAȚIEI este format din contribuțiile membrilor fondatori. Membrii fondatori vor contribui în cote egale la constituirea patrimoniului inițial. Cotizațiile ulterioare se vor aproba în Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director.
Articolul 59
Patrimoniul inițial al ASOCIAȚIEI se completează, în condițiile legii, cu subvenții, donații, bunuri mobile și imobile, finanțări pe proiecte aplicate pe programe de finanțare internă sau din fonduri externe, diferite fonduri de sponsorizare și fonduri obținute din țară și străinătate, în lei sau în valută, de la persoane fizice sau juridice.
Articolul 60
Veniturile ASOCIAȚIEI constau sau provin din:

 1. cotizațiile membrilor;
 2. dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile;
 3. dividendele societăților comerciale înființate de ASOCIAȚIE;
 4. venituri realizate din activități economice directe;
 5. donații, sponsorizări sau legate;
 6. resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
 7. alte venituri prevăzute de lege;
 8. finanțări pe proiecte aplicate pe programe de finanțare internă sau din fonduri externe.
Articolul 61
ASOCIAȚIA întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil, conform dispozițiilor legale în vigoare. Anul financiar se închide la 31 decembrie.
Articolul 62
Gestionarea ASOCIAȚIEI este ținută permanent de personal calificat. Fiecare dintre asociați care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.
Articolul 63
ASOCIAȚIA poate deschide conturi în lei sau valută la bănci din țară sau străinătate, conform legii. Operațiunile financiare ale ASOCIAȚIEI se vor face cu două semnături, ale președintelui și vicepreședintelui Consiliului Director.
Articolul 64
Cheltuielile ASOCIAȚIEI pot cuprinde:

 1. cheltuieli tehnico-administrative;
 2. editarea de cărți, reviste și orice alt tip de publicații, inclusiv cele electronice;
 3. achiziționarea de materiale documentare, inclusiv pentru realizarea unei biblioteci a Asociației;
 4. facilități oferite membrilor legate de desfășurarea diverselor activități;
 5. achiziționarea de echipamente și materiale;
 6. cotizații la organizații sau asociații naționale sau internaționale;
 7. organizarea de seminarii, cursuri, întâlniri de lucru, reuniuni;
 8. achitarea contribuțiilor proprii în cadrul proiectelor ce necesită astfel de contribuții;
 9. alte cheltuieli/plăți aprobate de Consiliul Director.

Capitolul al VII-lea: Dizolvarea și lichidarea asociației

art. 65 — art. 80

Articolul 65
ASOCIAȚIA se poate dizolva:

 1. de drept,
 2. prin hotărâre judecătorească sau
 3. prin hotărârea Adunării Generale.
Articolul 66
ASOCIAȚIA se dizolvă de drept prin:

 1. realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 2. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu Statutul ASOCIAȚIEI, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;
 3. reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de trei luni.

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a carei circumscripție se afla sediul ASOCIAȚIEI, la cererea oricărei persoane interesate.

Articolul 67
ASOCIAȚIA se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate:

 1. când scopul sau activitatea ASOCIAȚIEI au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
 2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. când ASOCIAȚIA urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. când ASOCIAȚIA a devenit insolvabilă;
 5. dacă ASOCIAȚIA, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfășoare activități pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizații administrative prealabile, aceste activități nu vor putea fi inițiate, sub sancțiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obținerea autorizațiilor respective.

Articolul 68
Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia ASOCIAȚIA își are sediul.

Articolul 69
ASOCIAȚIA se poate dizolvă și prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor.
Articolul 70
În cazul dizolvării ASOCIAȚIEI, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
Articolul 71
Bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
Articolul 72
În cazul dizolvării ASOCIAȚIEI, lichidatorii vor fi numiți fie prin hotărâre judecătorească, fie de către Adunarea Generală, conform prevederilor legale. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condițiile legii. În ambele cazuri, mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor.
Articolul 73
Imediat după intrarea lor în funcție, lichidatorii vor face inventarul și vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și a pasivului ASOCIAȚIEI. Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale ASOCIAȚIEI. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.
Articolul 74
Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze creanțele, să plătească creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile. Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.
Articolul 75
Atât față de ASOCIAȚIE, cât și față de asociați sau, după caz, fondatori, lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului.
Articolul 76
După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul ASOCIAȚIEI.
Articolul 77
Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării și radierea ASOCIAȚIEI din Registrul asociațiilor și fundațiilor. Publicarea lichidării se face prin afișare la ușa instanței în a cărei circumscripție teritorială își are sediul persoana juridică, în termen de maximum două luni de la terminarea lichidării.
Articolul 78
Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat și lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele și actele ASOCIAȚIEI și ale lichidării. Numai după aceasta, lichidatorii vor fi considerați descărcați și li se va elibera, în acest scop, un act constatator.
Articolul 79
După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea ASOCIAȚIEI din Registrul asociațiilor și fundațiilor.
Articolul 80
ASOCIAȚIA încetează a avea ființă la data radierii din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Capitolul al VIII-lea: Dispoziții finale și tranzitorii

art. 81 — art. 85

Articolul 81
Membrii ASOCIAȚIEI cu drept de vot din Adunarea Generală pot modifica sau completa prezentul statut pentru realizarea scopurilor propuse, prin vot cu acordul a jumătate plus unu din numărul total al membrilor prezenți la ședință.
Articolul 82
Modificarea sau completarea prezentului statut se realizează sub formă scrisă, cu îndeplinirea condițiilor legate de fond și formă, în conformitate cu prevederile legii.
Articolul 83
Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.
Articolul 84
Persoana împuternicită să desfășoare procedura de înscriere a modificării Statutului ASOCIAȚIEI în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Slobozia este Popescu Mario-Cezar, identificat cu CI seria SZ, numărul 302878, CNP 1760108212992, domiciliat în municipiul Slobozia, strada Rovine, bloc 18A, scara A, apartament 2, județul Ialomița.
Articolul 85
Prezentul Statut actualizat a fost aprobat prin hotărârea Adunării Generale nr. 1 din data de 15 martie 2023, fiind redactat în trei exemplare originale, sub semnătură privată.